Inspektor wojewódzki
Gdańsk
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli starostów wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej
w Oddziale Orzecznictwa Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klienta zewnętrznego,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach dotyczących trybów nadzwyczajnych (w tym m.in. stwierdzeń nieważności), w szczególności w zakresie: wywłaszczeń nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrotów nieruchomości wywłaszczonych;
 • prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach ustalenia odszkodowań z tytułu utraty praw do nieruchomości lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zezwoleń na zajęcie i udostępnienie nieruchomości oraz zezwoleń na zakładanie ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania m.in. energii elektrycznej;
 • prowadzenie kontroli starostów (prezydentów miast na prawach powiatu);
 • wydawanie merytorycznych opinii Wydziałowi Finansów i Budżetu o zasadności wniosków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań ustalonych w drodze decyzji administracyjnych;
 • rozpatrywanie zażaleń na bezczynność i skarg na przewlekłość starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 • rozpatrywanie wniosków o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowań administracyjnych i sporów kompetencyjnych pomiędzy starostami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
 • rozpatrywanie wniosków o wykreślenie wpisów w księgach wieczystych, dotyczących m.in. wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego (wpisy pochodzą z lat 80-tych i wcześniej ubiegłego wieku).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce „Praca w PUW” https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3200 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584, (58) 30 77 141.

Inspektor wojewódzki

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna