Inspektor wojewódzki
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw kontroli w zakresie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
w Oddziale do Spraw Pomocy Rodzinie i Organizacji w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin) w zakresie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Opracowywanie dokumentacji pokontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego, oceny kontrolowanej działalności oraz zaleceń pokontrolnych
 • Sporządzanie sprawozdawczości resortowej z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start. Współpracowanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych w obszarze świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start
 • Monitorowanie, analiza i ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w kontrolowanych jednostkach przy wykorzystaniu bazy danych (CAS) oraz przygotowywanie wystąpień w ww. sprawach
 • Przygotowywanie korespondencji, raportów i sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami służbowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, pomocy społecznej, a także innych regulacji z zakresu zabezpieczenia społecznego
 • znajomość kpa, ustawy o służbie cywilnej i struktur administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie polityki społecznej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obiektywizm
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Inspektor wojewódzki

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna