Inspektor weterynaryjny
Tarnów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • Wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowych lekarzy weterynarii,
 • Postępowań skargowych
 • Prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • Weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • Kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności, oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość kpa
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w przypadku zatrudnienia lekarza
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Braci Saków 1
  33-100 Tarnów
  tel.14 628-60-90

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Braci Saków1
33-100 Tarnów
tel.14 628-60-90, http://www.piw-tarnow.pl/

Umowa na czas określony od 10.02.2020 do 09.02.2021.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 14 628 60 90 .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w przypadku braku powiadomienia należy sądzić, iż oferta zostanie odrzucona.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Tarnów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna