Inspektor weterynaryjny
Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.
Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu służbowego,
wyjazdy służbowe.
Wystąpienia publiczne, obsługa interesantów.
Kontakt z materiałem biologicznym i ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie działalności podlegającej ustawowo nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, wydawanie zezwoleń, nadawanie uprawnień do handlu i wywozu do państw trzecich, kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności nadzorowanej.
 • Organizowanie, wykonywanie bezpośrednie oraz koordynowanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja, badania monitoringowe, kontrola lekarzy wyznaczonych, dochodzenie epizootyczne, likwidacja ognisk choroby, ustalanie statusu epizootycznego stad zwierząt itp. ).
 • Nadzór nad obrotem zwierzętami na rynku krajowym, w handlu i wywozie do państw trzecich oraz nad przemieszczaniem zwierząt w celach niehandowych.
 • Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących ochrony zwierząt przez podmioty nadzorowane oraz zwierząt domowych.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie przewidzianych przepisami prawa sankcji karnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych.
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
 • Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub nauki biologiczne lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna )
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i koordynacji pracy innych osób
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego
 • Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • Znajomość zasad obsługi programu ZCHZZ, TRACES, VETLINK

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
  ul. Staromiejska 35
  26-300 Opoczno
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Tel. ( 44 ) 755 23 14

Inspektor weterynaryjny

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna