Inspektor weterynaryjny
Gorzów Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00,
- praca w siedzibie Inspektoratu ( przy komputerze)
- praca w terenie ( wyjazdy samochodem służbowym)
- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW
- prowadzenie samochodu slużbowego - osobowego
- budynek biurowy nie posiada windy, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzecego, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakłdach zatwierdzonych i rejestrowanych, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad urzędowym badaniem mięsa w ubojniach i mięsa na użytek własny.
 • Planowanie i realizacja pobierania prób z produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia dla ludzi do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych , biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.
 • Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w przypadku lekarzy weterynarii posiadanie prawa wykonywania zawodu,
<br>
 • znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów żywnościowych, Inspekcji Weterynaryjnej i służby cywilnej ,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
  ul. Żwirowa 9
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych, w razie ich nie odebrania zostaną zniszczone w ciągu miesiąca.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 95/720 20 72
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna