Inspektor weterynaryjny
Kościerzyna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

Warunki pracy

- praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu;
- praca w zespole, wyjazdy służbowe;
- praca przy komputerze;
- wystąpienia publiczne, szkolenia;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Czynności związane z rejestracją podmiotów prowadzących działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego oraz rejestracją zakładów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych stanu sanitarnego produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (kontrola surowców, czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, higieny personelu i aktualności orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzegania technologii produkcji itp.) w podmiotach zajmujących się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności rolniczym handlem detalicznym, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badaniem jakości zdrowotnej tej żywności w tym gospodarstw rolnych.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego w kontrolowanych gospodarstwach i kontrolowanych obiektach.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli weterynaryjnych, powiadamianie przełożonego o stwierdzonych uchybieniach
 • Przygotowanie dokumentacji postępowania administracyjnego zgodnej z KPA oraz dokumentacji postępowania egzekucyjnego zgodnej z KPE
 • Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych z różnych faz produkcji (w tym próbek mleka w skupie)
 • Bieżąca znajomość dokumentacji administracyjnej w dziale higieny żywności
 • Współudział w szkoleniach z zakresu higieny żywności przeprowadzanych przez PLW dla podmiotów zajmujących się produkcją żywności
 • Obsługa programów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym nadzorze weterynaryjnym
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ oraz Regulaminu pracy w PIW w Kościerzynie
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów, dotyczących uzyskanych i przekazywanych ubocznych produktów zwierzęcego pochodzenia wraz z przekazaniem sum powstałego materiału kategorii 1,kategorii 2, kategorii 3 do sprawozdań
 • Prowadzenie monitoringu środków żywienia zwierząt.
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów dotyczących ilości wyprodukowanej żywności i wystawianie obciążeń za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie
 • Egzekwowanie w drodze przymusu administracyjnego i wdrażanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego usunięcia uchybień lub spowodowanie wstrzymania działalności do czasu ich usunięcia w razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w pkt.1 prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczeń dla urzędowych lekarzy weterynarii nadzorujących zakłady oraz prowadzenie ich teczek i niezbędnych w tym zakresie rejestrów wraz z przekazywaniem sprawozdań
 • Współpraca z P.PIS oraz innymi instytucjami i organami administracji rządowej
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji zgodnej z RODO
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego;
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie zastrzega sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058-686-38-62.

Inspektor weterynaryjny

Kościerzyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna