Inspektor weterynaryjny
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku. Pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy.
Praca w zespole. Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych na terenie województwa oraz nadzór w tym zakresie i kontrola realizacji zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowanie administracyjnego w ramach otrzymanych upoważnień i spraw do załatwienia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Nie odsyłamy aplikacji, po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 523392104 lub 523392144

Inspektor weterynaryjny

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna