Inspektor weterynaryjny
Oleśnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w biurze przy komputerze, na I piętrze budynku, bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak windy, praca w terenie, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem w kraju i z zagranicą,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością sektora akwakultury

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne i pokrewne
 • prawo wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność obsługi urządzeń IT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • podstawowa znajomość KPA
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 20

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty po zakończonym naborze zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 71 314 26 11

Inspektor weterynaryjny

Oleśnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna