Inspektor weterynaryjny
Krosno Odrzańskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

Powiatowy Inspektorat Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespole ds. zdrowia i ochrony i zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00.
Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu krośnieńskiego, wyjazdy służbowe krajowe.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działań IW.
Prowadzenie samochodu służbowego - osobowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochornie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z dnia 20148r., poz. 1964 ze zmianami), w szczególności:
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrole podmiotów nadzorowanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości , rejestrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu powtwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
  ul. Fryderyka Chopina 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

  dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem ,,Oferta pracy - inspektor weterynaryjny - zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzat''

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 51 73

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Krosno Odrzańskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna