Inspektor weterynaryjny
Świebodzin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

• Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,
• Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
• Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
• Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
• Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
• Wyjazdy służbowe, szkolenia,
• Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie obrotu zwierzętami,
 • Kontrolowanie pośrednictwa w obrocie zwierzętami lub skupu zwierząt,
 • Kontrolowanie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt, który jest wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
 • Kontrolowanie przesyłek zwierząt w punktach odpoczynku, miejscach gromadzenia i punktach przeładunkowych (dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii),
 • Badanie zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do handlu z wystawieniem wymaganych świadectw (dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii),
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni (dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii),
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym praca w programie TRACES, IRZ, VETLINK,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub zootechnik
 • W przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu,
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego w tym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów o ochronie zwierząt w transporcie oraz przepisów w zakresie badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu "Badanie mięsa swiń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej" , zorganizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie .

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia zaświadczenia ukończenia kursu "Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej", zorganizowanego przez jednostkę upoważnioną do prowadzenia szkolenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
  ul. Zachodnia 58
  66-200 Świebodzin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe: tel: 68-38-225-54 lub 68-38-238-75.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór -zdrowie i ochrona zwierząt”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Świebodzin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna