Inspektor weterynaryjny
Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi,
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
wyjazdy służbowe, szkolenia, narady,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy,
stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru nad sprzedażą żywności przez rolników,
 • sporządzanie planów monitoringowych
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru zakładu prowadzącego RHD,
 • kontrola prowadzonej działalności w ramach RHD,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie RHD,
 • pobieranie prób żywności do badań laboratoryjnych
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatka/kandydat zakwalifikowani do etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3522 051.

Inspektor weterynaryjny

Kazimierza Wielka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna