Inspektor weterynaryjny
Pszczyna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu pszczyńskiego
- wyjazdy służbowe (szkolenie, narady, konferencje
- obsługa komputera i urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad podmiotami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią oraz rolniczy handel detaliczny
 • pobieranie prób do badań diagnostycznych
 • sporządzanie projektów decyzji
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie zadań związanych z inspekcją weterynaryjną
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętnośc obsługi komputera
 • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i dyspozycyjność
 • umiejętnść pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
  ul. gen. Hallera 7
  43-200 Pszczyna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręczne podpisane.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 210 51 66

Inspektor weterynaryjny

Pszczyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna