Inspektor ochrony zabytków
Kraków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz ochrony danych osobowych
Stanowisko podlega bezpośrednio pod Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
1. praca administracyjno - biurowa,
2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m,
3. stres związany z obsługą petentów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania i realizacji prac zabezpieczających zabytki na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego oraz na wypadek innych, szczególnych zagrożeń
 • analiza i przygotowywanie do uzgodnienia przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych posiadających zabytki oraz przez władze samorządowe na szczeblu gminy i powiatu
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, dla zabytków znajdujących się na obszarze działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, w uzgodnieniu z Wojewodą Małopolskim i Szefem Obrony Cywilnej Kraju
 • opracowanie planu zabezpieczenia dokumentacji zabytków będącej w posiadaniu WUOZ w Krakowie oraz zapewnienie aktualizacji tego planu
 • prowadzenie specjalistycznego doradztwa oraz okresowego i doraźnego przeglądu obiektów zabytkowych w zakresie ochrony i zabezpieczenia zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych przez osoby prawne i fizyczne mające ustawowy obowiązek dbałości o zachowanie zabytku
 • realizacja i koordynowanie spraw obronnych w WUOZ
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych WUOZ i ścisła współpraca z pracownikami pionu ochrony w tym zakresie
 • prowadzenie szkoleń pracowników WUOZ w zakresie dot. funkcjonowania Urzędu w sytuacjach konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi (konwencje) dotyczącymi tej problematyki
 • udział w prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną działaniach kontrolno – rozpoznawczych w obiektach WUOZ oraz w zabytkach na terenie całego województwa małopolskiego
 • doradztwo dla właścicieli zabytków w sprawie zabezpieczenia ppoż. obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, obroną cywilną lub obronnością
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego ( lub powyżej 1 roku) w obszarze określonym w zakresie zadań lub powyżej czterech lat w administracji
 • kandydat musi spełniać wymogi do uzyskania prawa dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
  z dopiskiem "Oferta pracy - Inspektor ochrony zabytków ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz ochrony danych osobowych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 12 370-83-29 lub 728 899 784 .

Inspektor ochrony zabytków

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna