Inspektor ochrony środowiska
Częstochowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska
Dział Inspekcji w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu w Częstochowie

Warunki pracy

Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca zmianowa, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek siedziby Delegatury nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujacych warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych celem przedłożenia do podpisu Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
 • Analizuje, podejmuje działania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje celem załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Prowadzi czynności celem ustalenia przyczyn powstawania oraz nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia i przywrócenia środowiska do stanu wymaganego;
 • Przygotowuje dane celem planowania kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w UE;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • Umiejętność podejmowania działań w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego;
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci są proszone/proszeni o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".
List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Proponowany termin zatrudnienia: 1 listopad 2019 r. Proponowany mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 1,409.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 201 76 10 lub 32 201 76 11 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ".
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor ochrony środowiska

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna