Inspektor nadzoru budowlanego
Dąbrowa Górnicza
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Komórka orzeczniczo - inspekcyjna

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokościach),
- możliwość korzystania z samochodu służbowego (bez kierowcy),
- kontakt z interesantami,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek urzędu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie Dąbrowy Górniczej,
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (preferowane w organach nadzoru budowlanego lub organach administracji architektoniczno - budowlanej)
 • Uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administrcyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność redagowania pism,
 • komunikatywność i samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia posiadanych uprawnień budowlanych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia posiadanego prawa jazdy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Graniczna 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  (Budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, parter, pokój nr 21).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 032 - 295-68-04 lub 032-295-69-24.Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby których oferty zostaną odrzucone z powodu niezłożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń lub niespełnienia wymagań, nie będą powiadamiane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 22.03.2019r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne wraz z kontaktowym numerem telefonu kandydata należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego".
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 1 miesiąca, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Inspektor nadzoru budowlanego

Dąbrowa Górnicza

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna