Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 13.02.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Staszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa
wieloosobowe stanowisko pracy d/s inspekcji i orzecznictwa

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Praca przy monitorze powyżejj 4 godziny dziennie. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, fax. Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych. W trakcie prowadzonych kontroli praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej , kierowanie pojazdem.
Inspektorat zajmuje pomieszczenia na 4 kondygnacji budynku. Budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania;
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zakończeniem budowy obiektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu nadzoru budowlanego, określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa;
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności oraz okresowej sprawozdawczości;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczno ści powstania katastrof budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo.
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • samodzielność, inicjatywa, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w grupie, terminowość, umiejętność redagowania pism urzędowch, dobra organizacja pracy, odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia aktualnych badań lekarskich dopuszczających do pracy na wysokości,
 • kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagan w zakresie uprawnien budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Opatowska 31
  28-200 Staszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór -oferta pracy"
.Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 864 41 51.
Inspektor nadzoru budowlanego
Staszów