Inspektor nadzoru budowlanego
Aleksandrów Kujawski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki ( pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Siedziba znajduje się na I piętrze w budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie techniczne i/ lub wyższe budowlane, mile widziane uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego min 2 lata na podobnym stanowisku, w prowadzeniu postępowań administracyjnych, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy -Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia uprawnień budowlanych
 • kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Termin rozpoczęcia pracy : 01.03.2019 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko Inspektora" do 31.01. 2019 r. Kandydaci którzy spełnia wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 282 38 28

Inspektor nadzoru budowlanego

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna