Inspektor nadzoru budowlanego
Legnica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze budynku - budynek wyposażony jest w windę oraz w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu legnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego;
 • - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • - współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych;
 • - prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych;
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych;
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania;
 • - inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo/administracja/budownictwo
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - uprawnienia budowlane lub wykształcenie wyższe na kierunku prawo i/lub administracja
 • - znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo/administracja/budownictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Życiorys/CV i list motywacyjny (zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów przez kandydata)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kopia dokumentów np. świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018r. przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna ofert (ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia wymagań formalnych);
2. rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostanie dokonana ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, a w szczególności wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oraz doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(076) 7243480. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna