Inspektor nadzoru budowlanego
Białystok
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
wydział inspekcji i kontroli

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz terenowa w ramach oględzin i kontroli.
Praca przy komputerze około 4 godz. dziennie. Codzienne przyjęcia interesantów. udzielanie informacji telefonicznie.
Siedziba inspektoratu znajduje się na I piętrze - bez windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno-kontrolna w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów uzytkowanych i sporządzanie protokołów,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w postępowaniu administracyjnym
 • przyjmowanie zawiadomień, zgłoszeń, prowadzenie rejestrów
 • prowadzenie postępowań dotyczacych pozwolenia na użytkowanie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenieo nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
  ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok pok. nr 2
  z dopiskiem: " oferta pracy w PINB"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe tel. 85 748 23 06

Inspektor nadzoru budowlanego

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna