Inspektor nadzoru budowlanego
Żory
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie.
Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie inspektoratu oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych poza jego siedzibą.
Występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa Inspektoratu (przyjmowanie interesantów, rejetrowanie i archiwizowanie poczty, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa poczty ePUAP, dbanie o zaopatrzenie Inspektoratu w materiały biurowe)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, GUNB i WINB oraz UM
 • prowadzenie rejestrów i kontrola książek obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 • wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien
 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, postępowań dotyczących katastrof budowlanych, postępowań z ustawy o zamówieniach publicznych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do niego w tym w szczególności: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, a także Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO"
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Sposób naboru: weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Żorach.

Inspektor nadzoru budowlanego

Żory

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna