Inspektor nadzoru budowlanego
Golub-Dobrzyń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Warunki pracy

- kontrola budów -wymagane badania wysokościowe,
- narzędzia pracy - komputer i urządzenia pomiarowe,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- reprezentacja urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie przyczyn katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postępowań i pism w sprawach należących do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i z zakresu egzekucji administracyjnej
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń
  z dopiskiem "oferta pracy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe:
Sylwia Foksińska- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzynia
tel. 56 683 35 66
Wynagrodzenie - zgodnie z taryfikatorem dla pracowników urzędów państwowych.
Przewidywany termin zatrudnienia - 1 kwietnia 2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek itd.

Inspektor nadzoru budowlanego

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna