Inspektor nadzoru budowlanego
Włocławek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu należącego do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie Miasta Włocławka , praca biurowa przy komputerze, obsługa petentów, przygotowanie projektów rozstrzygnięć. Biuro znajduje się na parterze. Narzędzia pracy :komputer, samochód, przyrządy pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola budów, kontrola obiektów w eksploatacji
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowań i petentów
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie
 • prowadzenie postępowań oraz badanie przyczyn i okoliczności katastrof budowlanych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu właściwości PINB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związany z budownictwem
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość przepisów dotyczących Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka ul. Okrężna 25 (budynek E), 87-800 Włocławek

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego". Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będę rozpatrywane. Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem 54 413 56 61, 54 413 56 60 w godz. 8-15.
Inspektor nadzoru budowlanego
Włocławek
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna