Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 29.01.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Sandomierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i inspekcji
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzedu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (w tym praca na wysokości). Kontakt z uczestnikami procesu budowlanego. Praca w biurze przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym świetle.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie powiatu sandomierskiego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów techniczno - budowlanych
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
  pok. 317

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumentu należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego".
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 644 10 10 wew. 338
Inspektor nadzoru budowlanego
Sandomierz