Inspektor
Lębork
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych i nasiennych
w Oddziale w Lęborku

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie wiąże się w szczególności z przeprowadzaniem lustracji roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu stwierdzenia występowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych i kontrolą u rolników i przedsiębiorców. Kontrola obrotu i wytwarzania materiału siewnego, pobieranie prób do badań.
Biuro oddziału znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek posiada windę osobowo-towarową. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Wysiłek fizyczny.
Praca w stresie.
Zagrożenie korupcją.
Częste kontakty z trudnymi klientami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie i dokumentowanie lustracji stanu fitosanitarnego upraw, uruchamianie komunikatów sygnalizacyjnych zwalczania agrofagów;
 • Kontrolowanie wytwarzania i obrotu materiałem siewnym w celu potwierdzenia jakości materiału siewnego zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa;
 • Przeprowadzanie kwalifikacji polowych w celu potwierdzenia odrębności, wyrównania i trwałości odmianowej roślin;
 • Pobieranie próbek i przekazywanie do laboratorium celem zbadania zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie w celu dokumentowania wykonywanych działań i zapewniania kompletności i aktualności bazy danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
<br>Znajomość ustawy o nasiennictwie
<br>Znajomość ustawy o ochronie roślin.
<br>Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
<br>Znajomość ustawy Kpa.
<br>Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2400,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. w zakładce "Praca i praktyki"
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Lębork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna