Inspektor
Częstochowa
Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi biurowej i kancelaryjnej sekretariatu
w Komisariacie Policji w Blachowni

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym od godz. 7.30 do 15.30 przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, telefon, urządzenie wielofunkcyjne. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku Komisariatu. Budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji Komendantowi/Zastępcy Komendanta Komisariatu
 • Ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Komisariatu
 • Przekazywanie dokumentów właściwym funkcjonariuszom/pracownikom Policji zgodnie z dekretacją Komendanta/Zastępcy Komendanta
 • Przygotowanie korespondencji do wysłania przez kopertowanie, adresowanie
 • Sporządzanie, przepisywanie, powielanie dokumentów zgodnie z dyspozycją Komendanta/Zastępcy Komendanta
 • Obsługiwanie programów komputerowych oraz poczty elektronicznej
 • Koordynowanie zadań dot. obowiązkowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, pilnowanie obowiązujących terminów i prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów Komisariatu do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją spraw zakończonych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5
  42-200 Częstochowa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 zł. brutto miesięcznie. Dokumenty proszę składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Komisariatu Policji w Blachowni" w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze lub przesłać pocztą. W ofercie proszę podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie będą zwracane. Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Wszelkie informacje związane z kolejnymi etapami naboru będą publikowane w BIP KMP w Częstochowie oraz umieszczane w miejscu ogólnie dostępnym w budynku Komendy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 369 1353, 34 369 1341

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna