Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer
- praca w godz. 7.00 - 15.00,
- praca w siedzibie firmy,
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych
 • obsługa system Bankowości Elektronicznej (NBP)
 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w modułach: obsługa dysponentów, zapotrzebowania, sprawozdawczość oraz planowanie budżetu w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Ministerstwa Finansów
 • sprawdzanie i rozliczanie kosztów podróży służbowych
 • zbieranie oraz przygotowywanie danych do kwartalnych opisów z wykonania zadań Inspekcji
 • archiwizowanie dokumentacji w zakresie zadań zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa Informatycznego Systemu obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • obsługa ssystemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  Wrocław
  ul. Januszowiska 48

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: nr tel. 71 367 70 16, wew. 133.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna