Inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zaplecza obsługowo-naprawczego
w Wydziale Transportu

Warunki pracy

- praca kancelaryjno-biurowa oraz koordynacyjno-nadzorcza w obiektach siedziby urzędu
- okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy)
- kontakt z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
- realizowanie nadzoru wewnętrznego w siedzibach terenowych urzędu
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- narzędzia pracy: komputer- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax
- w głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) znajduje się winda ułatwiająca dostęp do poszczególnych pięter dla osób niepełnosprawnych
- ograniczona możliwość poruszania się dla osób niepełnosprawnych w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu (budynek dwukondygnacyjny)- brak windy
- w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu brak toalet przystosowanych dla inwalidów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie obszaru funkcjonowania służbowego zaplecza obsługowo-naprawczego oraz uczestniczenie w procedurach o zmówienia publiczne z tym związanych
 • sprawdzanie i koordynowanie realizacji umów zawartych przez KWP dot funkcjonowania służbowego zaplecza obsługowo-naprawczego w celu zapewnienia właściwej ich realizacji, wznowienia kolejnych postępowań przetargowych przed upływem czasu na jakie zostały zawarte lub wyczerpanie środków przewidzianych na ich realizacje
 • przygotowanie i realizowanie zakupów za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej
 • organizowanie i koordynowanie przeprowadzania konserwacji sprzętu oraz urządzeń służbowego zaplecza obsługowo-naprawczego Wydziału Transportu jak również ich okresowych przeglądów i legalizacji wykonywanych przez uprawnione do tego podmioty
 • opracowywanie dokumentacji planistycznej, analitycznej oraz sprawozdawczej dot. funkcjonowania służbowego zaplecza obsługowo-naprawczego
 • monitorowanie stanu utrzymania obiektów Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu oraz przygotowywanie w tym zakresie zapotrzebowania i/lub zlecenia do właściwych komórek KWP we Wrocławiu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej
 • obsługa komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” i „Excel”
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, planowania, stosowania obowiązujących procedur, pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodyscyplina, w tym zakresie przestrzeganie obowiązujących terminów
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe, wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem samochodowego zaplecza obsługowo-naprawczego
 • dostęp do informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z naprawą pojazdów samochodowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia lub doświadczenia zawodowego związanego z naprawą pojazdów samochodowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko... .(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,400 (co stanowi kwotę 2 623,38 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna