Inspektor
Nowy Targ
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw przetwarzania danych w systemach informatycznych
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa,
praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
praca przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
wymuszona pozycja ciała,
oświetlenie sztuczne, naturalne,
węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
winda oraz ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i weryfikacja danych w bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji zawartych w formularzach rejestracyjnych oraz dokonywanie sprawdzeń w bazach informatycznych włączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych,
 • wprowadzanie danych, dokonywanie sprawdzeń i modyfikacja oraz weryfikacji danych w pozostałych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Wydziału,
 • dokonywanie weryfikacji pod kątem prawidłowości rejestracji danych w bazie KSIP WWW w postępowaniach przygotowawczych prowądzonych przez funkcjonariuszy jako czynności zlecone przez jednostkę nadzorującą to zagadnienie lub przez funkcjonariuszy prowądzacych daną sprawę procesową,
 • sporządzanie projektów pism, zestawień statystycznych, analiz, sprawozdań na polecenie Naczelnika lub jego zastępcy,
 • prowadzenie zbiorów przepisów prawnych dotyczących policyjnych baz danych wykorzystywanych w pracy Wydziału i dbanie o bieżącą ich aktualizację,
 • sporządzanie odpowiedzi na telegramy i pisma obejmujące przekazanie informacji w zakresie zarządzania danymi baz informatycznych włączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe na stanowisku biurowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność, samodyscyplina,
 • obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe na stanowisku do przetwarzania danych w systemach informatycznych
 • umiejętność obsługi policyjnych baz danych oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzurą "ściśle tajne" poświadczenie wydane przez Policję, ABW lub SKW
 • kopie dokumentów potwierdzających umiejętności w zakresie obsługi baz danych oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Nowym Targu
  ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A
  34-400 Nowy Targ
  (sekretariat Komendanta, piętro I)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnym dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i oparzone datą. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.nowy-targ.kpp.policja.gov.pl (zakładka: służba i praca w Policji).Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracownika kadr drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: numeru telefonu, adres e-mail. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną rozpatrzone odmownie, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru, a po tym okresie protokolarnie zniszczone. Planowane techniki /metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Planowany termin zatrudnienia lipiec 2018 roku. Proponowane wynagrodzenie: 2 400,00 brutto (wynagrodzenie zasadnicze plus ewentualny dodatek z tytułu wysługi lat).Dodatkowe informację: (0-18) 261-04-23. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów aplikacyjnych, spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna