Inspektor
Starachowice
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw łączności
w Zespole Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w pomieszczeniu i w terenie,
- wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności,
- praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów,
kreatywności, postępowania w sytuacjach bezprecedensowych,
- wymagająca dyspozycyjności,
- wyjazdy służbowe,
- wielozadaniowość,
- stres.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- pomieszczenie biurowe Zespołu Łączności i Informatyki,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- przy oświetleniu sztucznym lub naturalnym,
- wysiłek fizyczny sporadycznie - dźwiganie ciężarów do kilku kilogramów,
- budynek nie posiada windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami,
 • konserwowanie urządzeń łączności znajdujących się na stanie KPP w Starachowicach i podległym KP w Brodach,
 • ewidencjonowanie sprzętu i materiałów łączności i informatyki znajdujących się na stanie jednostki,
 • kontrolowanie poprawności wykorzystywania i obsługi środków łączności, przeprowadzanie instruktaży i szkoleń w posługiwaniu się systemami łączności,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem systemów antywłamaniowych w KPP w Starachowicach i podległym KP w Brodach,
 • wykonywanie bieżących napraw sieci komputerowej oraz sprzętu łączności,
 • wsparcie pracowników KPP w Starachowicach w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu łączności i informatyki,
 • obsługa komputerów oraz urządzeń mobilnych opartych o systemy operacyjne: Windows, Windows Mobile, Linux, Android, Ios.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu informatycznym, łączności lub telekomunikacyjnym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego wykonywania pracy na podobnym stanowisku (w charakterze łącznościowca, teleinformatyka lub z sieciami teleinformatycznymi),
 • Umiejętność pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń informatycznych i biurowych,
 • Umiejętność instalacji stanowisk komputerowych i terminali pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux, Android,
 • Znajomość zagadnień z zakresu łączności radiowej,
 • Niekaralność,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki, łączności lub telekomunikacji,
 • kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi i konserwacji systemów PABX oraz znajomość standardu ISDN,
 • praktyczna znajomość budowy i eksploatacji systemów okablowania strukturalnego,
 • znajomość przepisów dotyczących systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • uprawnienia SEP do 1 kV,
 • znajomość zagadnień elektroniki, elektrotechniki i automatyki,
 • poświadczenie bezpieczeństwa oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność właściwej komunikacji i współpracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz planowania i organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • miejsce zamieszkania na terenie Starachowic lub miejscowości pobliskiej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych lub w przypadku posiadania - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ew. kopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
  Aleja Armii Krajowej 27
  27-200 Starachowice

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko inspektora do spraw łączności w Zespole Łączności i Informatyki” pocztą pod ww. adresem lub osobiście na parterze budynku KPP w Starachowicach u dyżurnego jednostki.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie lub osobiste złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego (oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Z uwagi na sytuację dotyczącą szerzenia się zachorowań na koronawirusa (COVID-19) preferuje się składanie aplikacji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych lub ewentualnie w formie elektronicznej (skan pełnej dokumentacji zawierającej własnoręczne podpisy kandydata) na adres mailowy: Aplikuj
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Rekrutacja składać się będzie z czterech etapów: I sprawdzenie i weryfikacja złożonej dokumentacji pod kątem jej kompletności i spełniania wymogów formalnych, II test wiedzy z dziedziny łączności i informatyki, III część praktyczna, IV rozmowa kwalifikacyjna. Z regulaminem konkursu zostaną zapoznani kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:
http://bip.starachowice.kpp.policja.gov.pl w zakładce "Praca w służbie cywilnej".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2760 250 lub 260.

Inspektor
Starachowice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna