Inspektor
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-administracyjnej
w Oddziale Zarządzania Organizacją Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 6 piętrze. Budynek posiada windę osobową oraz podjazdy i pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.
Zadania wykonywane w budynku urzędu oraz w ramach podróży służbowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu w celu wsparcia bieżącej pracy wicekuratora oświaty lub dyrektora,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami - EZD (weryfikowanie prawidłowości metadanych, czytelności załączników, opisywanie dokumentów, przekazywanie do podpisu i dekretacji) w celu zapewnienia właściwego i terminowego obiegu dokumentów,
 • udzielanie informacji dot. organizacji i załatwiania spraw w Kuratorium w celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług,
 • prowadzenie organizacyjnej i administracyjnej obsługi spotkań wicekuratora oświaty lub dyrektora w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Kuratorium,
 • współpraca z pracownikami sekretariatów kuratorów, dyrektorów oraz pracownikami punktów kancelaryjnych Kuratorium w celu sprawnego i niezwłocznego przekazywania informacji i przesyłek.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w administracji publicznej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • rzetelność i terminowość,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok.6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3100 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna