Inspektor
Staszów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Staszowie

Warunki pracy

Praca biurowo - terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli fitosanitarnych, pobierania prób do badań laboratoryjnych. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych pod kątem występowania organizmów szkodliwych;
 • przeprowadzanie kontroli spełniania ustawowych obowiązków przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców;
 • prowadzenie kontroli wykonywania obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących zwalczania organizmów szkodliwych;
 • wykonywanie obserwacji stopnia nasilenia agrofagów niekwarantannowych w celu wyznaczania terminów ich zwalczania;
 • wykonywanie kontroli obrotu i przemieszczania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów podatnych na porażenie przez organizmy szkodliwe;
 • wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu informatycznego;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat.B (samodzielne prowadzenie samochodu)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego (mile widziana)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wapiennikowa 21a
  25-112 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.250,- zł Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora ds.fitosanitarnych.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Staszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna