Inspektor
Lubań
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej
w Zespole Wspomagającym

Warunki pracy

- praca przy komputerze,
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
- praca siedząca,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku
- brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonuje pisma przychodzące i wychodzące w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym oraz wydaje je zgodnie z dekretacją w celu prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów będących na stanie jednostki w celu prawidłowego gospodarowania majątkiem,
 • prowadzi dokumentację funduszu socjalnego pracowników cywilnych w celu prawidłowego dysponowania, podziału i rozliczania środków,
 • prowadzi ewidencję, wydaje, zamawia, archiwizuje oraz rozlicza druki ścisłego zarachowania w celu prawidłowego obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość zasad klasyfikacji i kwalifikacji akt zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi
 • umiejętność komunikowania się i wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań lub osobiście w pokoju nr 18 (sekretariat główny) w godz: 8.00 -15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianie wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
- dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel. 757229092;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną przekazane do archiwizacji i po upływie okresu ich przechowywania komisyjnie zniszczone;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą.
- KPP w Lubaniu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Inspektor

Lubań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna