Inspektor
Tychy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego ( czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku.Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
 • prowadzenie inspekcji budów i istniejących obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • dokonywanie kontroli obiektów budowlanych przed przystąpieniem do ich użytkowania
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • udział w postępowaniach wyjaśniających i okoliczności powstania złego stanu technicznego obiektów budowlanych, awarii i katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS
 • znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów związanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i / lub kierowania robotami budowlanymi

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
  ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy pokój 222
  Za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decydująca data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde oświadczenie mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 32 227-50-89 w godzinach 7.30-15.00. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach ".
Sposób naboru: weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Tychach.
Inspektor
Tychy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna