Inspektor
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon;
- wyjazdy służbowe (teren działania NoOSG).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracą oraz nadzorowanie i kontrolowanie jakości i przebiegu pracy podległych pracowników w celu prawidłowej realizacji zadań,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży , opracowywanie oraz wdrażanie procedur , tworzenie dokumentacji w celu realizacji zadań zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ustalanie potrzeb w zakresie remontów i konserwacji w celu właściwej koordynacji i planowania sił i środków,
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów budowlanych na planowane zamierzenia remontowe w celu prawidłowego planowania i realizacji zadań,
 • uczestniczenie w pracach komisji powoływanych do odbioru robót wykonywanych siłami Oddziału lub systemem zleconym w celu prawidłowego odbioru prac,
 • uczestniczenie w okresowych przeglądach obiektów budowlanych i ich urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji konserwacyjno-remontowej obiektów budowlanych w celu prawidłowego rozliczenia prac,
 • współpracowanie z inspektorami nadzoru budowlanego w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonywania wpisów do książek obiektów budowlanych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procedur w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z prowadzeniem i koordynowaniem zadań remontowo-konserwacyjnych;
 • znajomość zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów wspomagających w zakresie kosztorysowania;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych,
 • wykształcenie: średnie techniczne,
 • uprawnienia wynikające z ustawy Prawo Budowlane,
 • uprawnienia energetyczne G1,G2,G3 w zakresie dozoru, obsługi i konserwacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Kancelaria Jawna
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2385,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych - data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Inspektor
Krosno Odrzańskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna