Inspektor
Żywiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa i inspekcji
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości),
- praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- konieczność korzystania z samochodu służbowego (bez kierowcy),
- częsty kontakt z interesantami inspektoratu,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku, brak dostępu osób niepełnosprawnych,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism, sporządzanie protokołów z oględzin,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, komunikatywność i samodzielność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie budowlane, architektoniczne,
 • Doświadczenie pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej,
 • Uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument potwierdzajacy wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne,
 • kopia uprawnień

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
  ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia 01.05.2019

Inspektor

Żywiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna