Inspektor
Siemianowice Śląskie
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi w zakresie informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca w systemie dwuzmianowym, ośmiogodzinnym.
Praca administracyjno-biurowa związana z przetwarzaniem danych w systemach teleinformatycznych. Praca głównie siedząca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy w Zespole Łączności i Informatyki usytuowane jest na II piętrze w KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda tylko do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie i modyfikowanie informacji w policyjnych systemach informacyjnych w celu rzetelnego gromadzenia danych,
 • przetwarzanie - przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu danych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu dostarczenia informacji,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczania aktualnych danych dla funkcjonariuszy i osób fizycznych,
 • prowadzenie rejestru rzeczy, dokumentów, pojazdów, rejestru kart Prd 5 oraz kartoteki,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie punktowych w ruchu drogowym dla obywateli oraz udzielanie informacji instytucjom państwowym,
 • obsługa korespondencji radiowej,
 • prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego oraz przygotowywanie dokumentów do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji
 • komunikatywność,
 • operatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji
 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub wyższe,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Jana Pawła II 16
  41-100 Siemianowice Śląskie
  tel 32 3596 219
  32 3596 218

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektor

Siemianowice Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna