Inspektor

Dodano: 31.01.2020
Inspektor
Góra
Komenda Powiatowa Policji w Górze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku KPP w Górze przy ul. Podwale 26. Praca biuro przed monitorem ekranowym powyżej dobowego czasu pracy w ośmiogodzinnym systemie czasu pracy, w pozycji siedzącej, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer oraz drukarkę. W budynku KPP przy ul. Podwale 26 w Górze występują bariery architektoniczne - brak windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek
 • rejestracja pism otrzymanych
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej: dziennika korespondencyjnego, podawczego, skorowidz, terminarz podręczy
 • organizacja i rozliczanie poczty wychodzącej
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej
 • nadzór nad pracą kancelaryjno - biurową sekretariatów pozostałych komórek organizacyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji Komendanta

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • znajomość programów komputerowych WORD, OPEN OFFICE

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Górze ul. Podwale 26 56-200 Góra od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data złożenia oferty w Komendzie lub data stempla pocztowego). Oświadczenia kandydatów muszą być przez nich podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o ich terminie. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dającego rękojmię zachowania bezpieczeństwa informacji niejawnych. Przewidywane wynagrodzenie wynikające z mnożnika 1,5862 kwoty bazowej wynosi 3040,65 i dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie w zależności od stażu pracy od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z mnożnika.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 544 23 08/ 65 544 23 09. KPP w Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych na komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Inspektor
Góra
Aplikuj