Dodano: 08.01.2020
Inspektor
Świecie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
w Oddziale w Świeciu

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.).
Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym.
W siedzibie Oddziału praca ma charakter typowo administracyjno-biurowy, z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów prowadzących obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • kontrola stosowania środków ochrony roślin
 • nadzór nad uprawami prowadzonymi wg zasad Integrowanej Produkcji
 • monitoring zużycia środków ochrony roślin
 • kontrola jednostek upoważnionych do prowadzenia badań technicznych sprzętu do ochrony roślin
 • kontrola jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad przeprowadzania kontroli urzędowej
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i techniki wykonywania zabiegów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor O/Świecie"
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym lub nadesłane przez e-PUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne. Z kandydatami kontaktujemy elektronicznie. W przypadku braku adresu e-mail - telefonicznie. W przypadku braku e-mail lub numeru kontaktowego - tradycyjną drogą pocztową.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.
Uwaga!
Proszę pamiętać o podpisaniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu reklrutacji na wolne miejsce pracy.

Inspektor
Świecie
Aplikuj