Inspektor
Oświęcim
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-biurowych
Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym (jednozmianowa), stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, skaner, telefon. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w środowisku biurowym przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca przy monitorze ekranowym . Pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja danych w IntraDok i ERCDŚ;
 • Przyjmowanie sporządzonej w Wydziale Kryminalnym dokumentacji do wysłania, ocena prawidłowości przyjętej formy wysyłki, odnotowywanie tego faktu w prowadzonych rejestrach oraz książce doręczeń i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji wychodzącej;
 • Wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt kontrolnych postępowań przygotowawczych oraz sprawdzających prowadzonych w Wydziale Kryminalnym KPP Oświęcim i przekazywanie ich do składnicy akt;
 • Wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem i ewidencjonowaniem składnicy akt postepowań przygotowawczych umorzonych w trybie rejestrowym;
 • Archiwizowanie dokumentów zakończonych i przekazanie do składnicy akt za odpowiednimi spisami;
 • Okresowe sporządzanie wykazu zaległych akt kontrolnych zakończonych postępowań przygotowawczych oraz sprawdzających;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, informatyki jak również uczestnictwo w okresowych inwentaryzacjach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Systematyczność i rzetelność. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Życiorys/CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 2
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2 385,59 brutto + dodatek za wysługę lat.
O terminowości wpływu oferty do KPP w Oświęcimiu decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostają powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Oświęcimiu. Kompletne oferty to takie, które zwierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Inspektor

Oświęcim

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna