Inspektor
Bolesławiec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. finansowych w korpusie służby cywilnej
sekcja ds. finansowych

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 – 15:30;
- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
- praca pod presją czasu;
- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
- stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Sporządzanie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.
 • 2. Sporządzanie list płac w programie FORTECH.
 • 3. Terminowe sporządzanie poleceń przelewów w rachunkowości elektronicznej dot. zobowiązań wobec dostawców oraz należności pracowniczych.
 • 4. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.
 • 5. Terminowe rozliczanie podatku dochodowego w okresach miesięcznych, terminowe sporządzanie deklaracji dot. podatku dochodowego (PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40)
 • 6. Terminowe rozliczanie składek dot. ubezpieczenia: zdrowotnego, społecznego oraz funduszu pracy.
 • 7. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w systemie „Płatnik”.
 • 8. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w programie „Płatnik”.
 • 9. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druki Rp-7.
 • 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji dla jednostek OSP wchodzących w skład KSRG – rozliczanie oraz nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem wydatków związanych z przyznaną dotacją.
 • 11. Opracowanie informacji oraz danych statystycznych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń.
 • 12. Znajomość i przestrzeganie przepisów, regulaminów i norm ogólnych obowiązujących w komendzie oraz zarządzeń, instrukcji dotyczących realizowanych zadań.
 • 13. Zastępstwo stanowiska ds. organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż w służbach finansowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż w służbach finansowych jednostki budżetowej
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko - inspektor do spraw finansowych w korpusie służby cywilnej" - osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu: www.straz.boleslawiec.pl w zakładce :
Ogłoszenia - Praca w PSP można pobrać wzór oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór odbywać się będzie w następujących etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.09.2019r. na stronie internetowej (BIP) KP PSP w Bolesławcu i tablicy ogłoszeń.

II etap – sprawdzian wiedzy ze znajomości przepisów w zakresie płac oraz składek ZUS w zakresie realizowanych zadań służbowych. Maksymalna liczba punktów 20.
Termin: 17.09.2019 r. godz. 09:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec.
Ogłoszenie wyników nastąpi 17.09.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu i tablicy ogłoszeń.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna. Maksymalna liczba punktów 40.
Termin: 17.09.2019 r. godz. 13:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec.
Rozmowę z kandydatami przeprowadza komisja rekrutacyjna. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 5 kryteriów:
a. przygotowanie merytoryczne
b. treść i poprawność wypowiedzi
c. odporność na stres
d. umiejętność prezentacji
e. sprawdzian umiejętności ze znajomości pakietu MS Office
(m.in. Word, Excel)

Po III etapie naboru komisja sporządza protokół, w którym wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Wyniki końcowe ogłoszone zostaną w dniu 18.09.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu i tablicy ogłoszeń.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 października 2019 r.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 ul. Wesoła 2; 59-700 Bolesławiec, tel.: 75 644 33 00.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2800,00 zł łącznie z wysługą lat pracy.

Inspektor

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna