Inspektor
Łowicz
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw INFORMATYKI
ZESPÓŁ INFORMATYKI

Warunki pracy

PRACA W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM, WYSOKA KULTURA OSOBISTA, REPREZENTACJA URZĘDU

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • OBSŁUGA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: KSIP,SPP,CEPIK,OSADZONY,SWD,KRS, REGON,PESEL ORAZ APLIKACJA BROŃ I RUCH DROGOWY
 • WPROWADZANIE KART MRD SPORZĄDZONYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY JEDNOSTKI, PRZEKAZANYCH Z INNYCH JEDNOSTEK ORAZ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
 • OBSŁUGA INFORMACYJNA FUNKCJONARIUSZY KOMENDY W ZAKRESIE POSIADANYCH ZBIORÓW INFORMATYCZNYCH
 • PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA KCIK,PSI SYSTEMU NIEJAWNEGO POLICJI, WPROWADZANIE ZAPYTAŃ,ODBIERANIE ODPOWIEDZI
 • PEŁNIENIE FUNKCJI ADMINISTRATORA SYSTEMÓW SNP( System Niejawny Policji) ORAZ PSTDN (Policyjny System Transmisji Danych Niejawnych)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczny
 • obsługa komputera /szybkie wprowadzanie danych/
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu
 • podzielna uwaga
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe przeszkolenie w zakresie programów komputerowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • specjalistyczne szkolenie dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI
  W ŁOWICZU
  UL. BONIFRATERSKA 12/14
  99-400 ŁOWICZ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie: mnożnik 1.3294 kwoty bazowej dla pracowników korpusu służby cywilnej.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 46 830 95 30
Zakres tematyczny testu wiedzy przy naborze: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 0.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U z 2016 poz. 1345).
Aplikacje prosimy składać w teczce papierowej z zamieszczonym w środku spisem dokumentów aplikacji.

Inspektor

Łowicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna