Inspektor
Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych
Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim - Zespół Wspomagający

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca przy sztucznym oświetleniu, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych i innej dokumentacji powierzonej przez Komendanta lub Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim
 • wprowadzanie danych do systemów policyjnych SWOP, ERCDŚ i Poczta Specjalna
 • prowadzenie rejestru teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych oraz kart urlopowych
 • prowadzenie dzienników, rejestrów i innej dokumentacji niejawnej wytworzonej lub nadesłanej, a znajdującej się na stanie Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim, pobieranie i zdawanie korespondencji
 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych i związanej z nią dokumentacją
 • archiwizacja dokumentów jawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w organizowaniu i planowaniu pracy
 • interpretacja przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą poinformowani),
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zł brutto + wysługa lat,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
Inspektor
Zgierz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna