Inspektor
Ostrowiec Świętokrzyski
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Obsługi Kancelaryjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w pomieszczeniach biurowych. Stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku. Praca wykonywana w 8 godzinnym systemie pracy w godzinach 7.30-15.30. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze poniżej 4 godz. dziennie w wymuszonej pozycji ciała, przy świetle naturalnym i sztucznym. Budynek wewnątrz wyposażony w windę i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdów do budynku urzędu. Brak możliwości swobodnego poruszania się po budynku wózkiem inwalidzkim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie obsługi kancelaryjnej kancelarii jawnej w celu uporządkowanego ewidencjonowania dokumentacji wpływającej i wychodzącej, w tym pobieranie, rejestracja i wydawanie materiałów, które wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • • prowadzenie rejestrów dzienników, książek ewidencyjnych i teczek o charakterze jawnym (RDT) znajdujących się w kancelarii jawnej w celu zachowania prawidłowego obiegu informacji;
 • • prowadzenie dziennika kancelarii jawnej w celu zachowania prawidłowości obiegu dokumentacji
 • • prowadzenie rejestru resortowych aktów prawnych, przekazywanie ich do podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz aktualizowanie i archiwizowanie zbioru w celu zachowania prawidłowości obiegu dokumentacji
 • • rozliczanie sekretariatów podległych jednostek i komórek organizacyjnych KPP w Ostrowcu Św. z przekazanej dokumentacji i poczty, w celu sprawdzenia prawidłowości obiegu dokumentacji;
 • • przyjmowanie i przekazywanie Urzędowi Miasta w Ostrowcu Św. oraz urzędom gmin powiatu ostrowieckiego przesyłek zawierających dowody osobiste w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki
 • • archiwizowanie wytworzonych dokumentów w kancelarii jawnej w celu realizacji ustawowych obowiązków
 • • zamawianie we współpracy ze specjalistą Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia pieczęci i stempli oraz prowadzenie ewidencji wydanych i zwróconych pieczęci i stempli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • • umiejętność obsługi komputera, w tym edytorów tekstu i innych programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej
 • • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy
 • • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018r. poz.1559)
 • • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zmianami)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu naboru
 • • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyższą bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W formie papierowej osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ul. Aleja 3-go Maja 9
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia - inspektor ds. obsługi kancelaryjnej”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji /adres e-mail/, numer telefonu.
Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys powinny zawierać datę i własnoręczny podpis.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2827,49 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41-267-12-60 lub 41-267-12-50
Inspektor
Ostrowiec Świętokrzyski
Aplikuj