Inspektor
Lubin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjnych
zespół ds.administracyjnych

Warunki pracy

Praca w w siedzibie Inspektoratu
Praca pod presją czasu
Praca przy komputerze (obciążenie mięśniowo-szkieletowe,obciążenie narządu wzroku)
Obsługa urządzeń biurowych
Bezpośrednia obsługa interesantów
Miejsce pracy w budynku na parterze ( brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności: przygotowanie i obsługą spotkań i narad Powiatowego Lekarza Weterynarii , organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów; udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników i innych spraw związanych z zatrudnieniem
 • prowadzenie archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji i współpraca z Archiwum Państwowym
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z BHP i badaniami okresowymi pracowników
 • Prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawami i remontami sprzętu i aparatury będącej na wyposażeniu inspektoratu
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych po zakończenie naboru zostaną niezwłocznie zniszczone . Dodatkowe informacje pod nr telefonu 768442825

Inspektor

Lubin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna