Inspektor
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansów
w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie faktur oraz innych dokumentów w ramach przyznanych limitów finansowych w danym roku budżetowym w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji finansowej dotyczącej wydatków w/w Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Wydziału GMT wg następujących grup budżetowych 0,3,4,5,6,9 w tym: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, rejestrowanie dokumentów /wydatków/, opracowywanie dokumentów, uzgadnianie z Wydziałem Finansów wg grup, przekazywanie dokumentów do Wydziału Finansów w celu terminowej realizacji płatności,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowych należności finansowych dla funkcjonariuszy w systemie płacowym oraz opracowywanie tych dokumentów,
 • sporządzanie dokumentów finansowo-księgowych związanych z zakupem, otrzymaniem , przekazaniem, lub likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych /OT, LT, PT/,
 • sporządzanie zestawień zbiorczych z obrotów środków trwałych (ŚT) i pozostałych środków trwałych (PŚT) z aktualnymi wartościami umorzenia,
 • wycena inwentaryzacji przeprowadzanych w KWP i powiatach oraz porównywanie ewidencji ŚT i PŚT,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu techniki policyjnej i uzbrojenia należącego do Wydziału GMT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności programu Windows Office.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 45027 "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,3242 mnożnik kwoty bazowej tj. 2538,41 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna