Inspektor
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi informatycznej Wydziału oraz administrowania strony www Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu.
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu: klienci w tym wykonawcy usług, dostawcy sprzętu, systemów informatycznych, oprogramowania. Cel: ustalenia terminów dostaw , zgłoszenia pojawiających się problemów.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ciągłości infrastruktury informatycznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
 • rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, usuwanie usterek,
 • monitorowanie funkcjonowania aplikacji i systemów informatycznych w Wydziale,
 • planowanie, realizacja i rozliczanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w okresie roku budżetowego – obsługa informatyczna systemu w Wydziale,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji w zakresie wymagań,
 • pomoc pracownikom w obsłudze sprzętu informatycznego oraz eksploatacji programów użytkowych wykorzystywanych przy realizacji zadań Wydziału,
 • nadzór nad systemami alarmowymi chroniącymi serwerownie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz zapewnienie sprawnego działania monitoringu wizyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż na stanowisku administratora/informatyka
 • znajomość języka angielskiego - poziom podstawowy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: praca/staż w administracji
 • szkolenia Microsoft
 • Certyfikaty Microsoft
 • administrowanie serwerami Microsoft, baz danych SQL,
 • znajomość budowy sieci LAN/WAN, konfiguracja urządzeń aktywnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Proponowanie wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 – 3300,00 zł + dodatek stażowy
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna