Inspektor
Zielona Góra
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zielona Góra

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie PINB Zielona Góra;
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku; Winda jak również dostęp schodami.
Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
Praca z bazami danych/ programami specjalistycznymi;
Kontakty z pracownikami PINB ;
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z rejestrami związnym z prawem budowlanym
 • Przygotowanie wszelkich rodzajów pism związanych z pracą Inspektoratu
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS oraz dla jednostki nadrzędnej
 • Przygotowanie dokumentacji do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komutera - programy biurowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • czynne prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zielona Góra
  ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra w zaklejonej kopercie z adnotacją „nabór na stanowisko inspektor”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niekompletne lub nadesłane/dostarczone po wyznaczonym terminie ( decyduje data i godzina wpływu do PINB ) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inspektor
Zielona Góra
Aplikuj