Inspektor
Chorzów
Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole (zgodnie z zatwierdzonym przez KMP Chorzów rocznym planem kontroli) warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, a następnie bieżąco informuje Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, opracowuje i sporządza wnioski zmierzające do ich usunięcia w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawy ich warunków pracy;
 • Przeprowadza (na podstawie przygotowanych na stanowisku planów szkolenia) szkolenia wstępne z zakresu BHP dla nowo-przyjętych funkcjonariuszy pracowników Policji. Wystawia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego;
 • Uczestniczy w pracach komisji i zespołów powypadkowych powołanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadków. Przygotowuje, sporządza i przedstawia pozostałym członkom komisji powypadkowych wnioski powypadkowe oraz propozycje zmian w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, jak również sprawuje kontrolę nad realizacją tych wniosków. Przygotowuje całość dokumentacji dot. wypadków. Prowadzi całość zagadnienia związanego ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi.
 • Dokonuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w celu rozpoznania zagrożeń i określenia środków zaradczych na poszczególnych stanowiskach pracy. Dokonuje bieżącej aktualizacji dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego. Prowadzi stały monitoring tego zagadnienia.
 • Rozpoznaje czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy/służby. Występuje z wnioskami dotyczącymi zlecenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy/służby oraz badań i pomiarów w zakresie ustalania sposobu ochrony przed tymi czynnikami lub warunkami w celu eliminacji zagrożeń.
 • Opracowuje wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne oraz opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące BHP na stanowiskach służby/pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w celu dostosowania do wymagań BHP.
 • Współpracuje ze społeczną inspekcją pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną przy MSWiA na terenie woj. śląskiego - sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją nakazów zawartych w Decyzjach, prowadzi ewidencję nakazów, sporządza analizy i informacje w tym zakresie w celu dostosowania warunków służby/pracy do wymogów określonych w przpisach. Wsółpracuje z ZOZ MSWiA w Katowicach w ramach relizowanej na stanowisku działalności z zakresu medycyny pracy (badania okresowe, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia ochronne).
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy/służby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość przepisów z dziedziny BHP, prawa pracy
 • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość Ustawy o Policji
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • wykształcenie: wyższe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2475,15 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie."
Oferty niepodpisane, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą inforamcyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 7715 219 lub 218

Inspektor

Chorzów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna