Inspektor
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B, w tym samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t i długości 5,4 m);
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazdy, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu oraz sporządzanie protokołów kontroli i innych przewidzianych przepisami prawa dokumentów;
 • wykonywanie czynności związanych z pobieraniem próbek wyrobów budowlanych, zlecaniem badań tych próbek oraz analizą sprawozdań przeprowadzonych badań;
 • prowadzenie wynikających z ustaleń i czynności podejmowanych w toku tych kontroli lub związanych z dokonanymi badaniami próbek wyrobów budowlanych postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji oraz postanowień przewidzianych przepisami ustawy o wyrobach budowlanych;
 • dokonywanie analiz i ocen wpływających do Inspektoratu informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych oraz sporządzania projektów pism dotyczących sposobu wykorzystania w/w. informacji;
 • wprowadzanie, wynikających z działania urzędu, danych do systemów informatycznych takich jak "SNRWB" lub innych, co do których obowiązek wprowadzania danych zostanie nałożony na tutejszy organ;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez wydział oraz sporządzanie zestawień i analiz dotyczących wyników przeprowadzonych kontroli przekazywanych do GUNB;
 • występowanie do punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych w innych państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w Turcji, celem uzyskania informacji na temat wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 266) wraz z aktami wykonawczymi; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011r. str. 5), wraz ze związanymi z tym rozporządzeniem aktami delegowanymi; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentów normalizacyjnych;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętności organizacyjne;
 • umiejętności koordynowania realizacji zadań;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej;
 • wykształcenie: wyższe budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria procesowa, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna.
 • umiejętność wykładni przepisów prawa i dokumentacji technicznej z zakresu wyrobów budowlanych;
 • wiedza techniczna;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
  ul. Powstańców 41a
  40 - 024 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej”). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna