Inspektor
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjno-kadrowych
Kadry

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno- biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- miejsce pracy na XIV piętrze w siedzibie urzędu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kadrowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Łodzi.
 • Ustalanie uprawnień pracowników do stażu pracy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych świadczeń wynikających z uprawnień pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy i absencji pracowników w tym także kontrolowanie wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych.
 • Prowadzenie kompleksowej obsługi pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi w zakresie szkoleń.
 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i szkoleń.
 • Współpraca z innymi organami.
 • Opracowywanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych
 • Prowadzenie ewidencji przysługujących i wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Łodzi, z zastrzeżeniem, że każdorazowy wgląd do akt osobowych wymaga uzyskania zgody kierownika jednostki.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi – sporządzanie dokumentacji z naboru.
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej ds. naborów na wolne stanowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie ocen członków korpusu służby cywilnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opisami i wartościowaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzory Budowlanego w Łodzi
 • Obsługa kadrowa związana z udziałem w projekcie unijnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: cywilnej, kodeks pracy
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna